Projekt pt. „Kompetencje przyszłości”
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer wniosku: RPLU.12.02.00-06-0068/16
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne
Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

Całkowita wartość projektu: 621.218,75 PLN
Płatność ze środków europejskich: 528.035,93 PLN
Dotacja z budżetu krajowego: 61.292,82 PLN
Wkład własny niefinansowy: 31.890,00 PLN

Realizatorzy:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opolu Lubelskim
Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pusznie Godowskim
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim

Cel projektu:

  • Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Planowane efekty:

  • Poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania realizacja projektu przyczyni się do podwyższenia wiedzy i umiejętności u uczniów z zakresu przedmiotów językowych, matematyczno-przyrodniczych i informatycznych. Wyższa jakość kształcenia wpłynie na większe szanse rozwojowe uczniów.

    Od stycznia 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim bierze udział w projekcie pt. „Kompetencje przyszłości” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów w grupach 8 osobowych, 1 godzina tygodniowo. Łącznie do zrealizowania jest 2476 godzin zajęć. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

Realizowane zajęcia rozwijające to:

• Język angielski 9 grup (7 grup szkoła podstawowa; 2 grupy gimnazjum);
• Język niemiecki 4 grupy (szkoła podstawowa);
• ICT/programowanie 4 grupy (szkoła podstawowa);
• Przyroda 15 grup (12 grup szkoła podstawowa; 3 grupy gimnazjum);
• Matematyka 14 grup (12 grup szkoła podstawowa; 2 grupy gimnazjum);

Zajęcia wyrównawcze to:

• Język angielski 4 grupy (szkoła podstawowa);
• Matematyka 14 grup (12 grup szkoła podstawowa; 2 grupy gimnazjum);

    Uczniowie korzystają również z doradztwa edukacyjno-zawodowego w łącznej liczbie36 godzin (6 grup po 10 osób).

    Indywidualnych konsultacji psychologicznych do zrealizowania dla uczniów jest 200 godzin (100 godzin szkoła podstawowa, min. 25 osób; 100 godzin gimnazjum, min. 25 osób).

    Dodatkowo w I i II kwartale 2018 r. zrealizowane były również szkolenia doskonalące dla nauczycieli. W 5 różnych szkoleniach (Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie TIK; Innowacyjne metody edukacyjne; Nauczanie metodą eksperymentu; Pomoc psychologiczno-pedagogiczna; Nauka programowania) wzięło udział 60 nauczycieli.Łącznie przeprowadzono256 godzin szkoleń.

    Zakupiono również pomoce dydaktyczne do przyrody, biologii, chemii i fizyki oraz 30 komputerów przenośnych dla uczniów (20 dla szkoły podstawowej; 10 dla gimnazjum), 4 komputery przenośne dla nauczycieli oraz 2 drukarki 3D (szkoła podstawowa oraz gimnazjum).

Projekt będzie realizowany do czerwca 2019 roku.

 

KLIKNIJ TUTAJ – aby zobaczyć sprawozdania z zajęć po 1 stycznia 2019 r.

KLIKNIJ TUTAJ – aby przejść do wcześniejszych materiałów dotyczących PROJEKTU „KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI”