Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im Mornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).
  • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Zielonka, zs1opolelub@interia.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 827 2322. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24 -300 Opole Lubelskie.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ul. Lubelskiej i wejście techniczne od ulicy Szkolnej. Do obu wejść prowadzą schody.

Przy schodach do wejścia głównego z prawej strony umieszczona jest platforma (winda) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Windę (platformę) obsługują: Sekretarz oraz portier pełniący dyżur na zmianie.  Dla gości przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.

Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie miejsce znajduje się na parkingu położonym po południowo-wschodniej stronie budynku, przy bramie wjazdowej do Szkoły od ulicy Lubelskiej ok. 100 m od wejścia głównego do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego.

Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol główny, korytarze i pomieszczenia na parterach poszczególnych segmentów budynku. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.