Czynności mające na celu zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków
do nauki w domu.

 • dostosowanie czasu pracy do indywidualnych możliwości dziecka;
 • zapewnienie odpowiednich do nauki warunków (cisza, spokój, odpowiednie oświetlenie, biurko dostosowane do wzrostu dziecka, odpowiednia temperatura, częste wietrzenie pomieszczenia);
 • wykorzystywanie komputera zgodnie z obowiązującymi zasadami (zachowanie odpowiedniej odległości przed komputerem, częste przerwy);
 • zapewnienie dziecku odpowiedniej ilości snu;
 • zdrowa dieta (spożywanie jak największej ilości owoców i warzyw);
 • organizowanie zajęć w miarę możliwości w godzinach rannych i przedpołudniowych;
 • zapewnienie przerw między zajęciami ( ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe);
 • gotowość do pomocy przy niezrozumiałych dla dziecka zadaniach czy poleceniach (im bardziej rodzice wspierają dziecko w nauce, tym lepsza atmosfera do uczenia się)
 • motywowanie dzieci do systematycznej pracy poprzez stosowanie pochwał, w myśl zasady, iż każdy postęp w nauce powinien być doceniony;

Uwzględnianie w pracy zdalnej różnych potrzeb dzieci,
w tym wynikających z niepełnosprawności

 • nauczyciel utrzymuje na bieżąco kontakt z rodzicami uczniów, którzy mają trudności w nauce (ścisła współpraca, dostosowanie poleceń do możliwości dziecka, indywidualizacja pracy
 • nauczyciele i opiekunowie przesyłają zadania do realizacji w domu zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznej

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci podczas zdalnego nauczania