Zapisy do świetlicy

Trwają zapisy do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim – do 25 sierpnia 2019 r.

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej), składanego corocznie do wychowawcy świetlicy do 25 sierpnia danego roku szkolnego.

1a. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:

  • wypełnienie przez rodzica (prawnego opiekuna) karty przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej oraz informacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO),
  • złożenie karty do wychowawcy świetlicy,
  • rozpatrzenie karty przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora szkoły w składzie: kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy, pedagog szkolny,
  • wydanie stosownej decyzji przez komisję kwalifikacyjną do 5 września każdego roku,
  • powiadomienie rodziców przez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń w świetlicy.

2. Rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w uzasadnionych przypadkach w późniejszym terminie, ale wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły lub kierownika świetlicy.

3. Karty uczestników są pobierane ze strony Internetowej szkoły lub u nauczycieli świetlicy. Do świetlicy przyjmowani są wszyscy uczniowie zgłoszeni przez rodziców.

4. Do świetlicy przyjmowane są również dzieci z oddziałów przedszkolnych i z klas 0.

6 . W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze nie przekraczające 25 wychowanków.

7. Grupą opiekuje się jeden wychowawca; dwóch w przypadku grupy integracyjnej lub przedszkolnej.

8. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do nauczyciela świetlicy z miesięcznym wyprzedzeniem.

DOKUMENTY DO POBRANIA (kliknij, zapisz, wydrukuj)

karta_zgłoszenia

oświadczenie_1

oświadczenie_2

oświadczenie_3