W związku z powyższym proszę wszystkich rodziców/ prawnych opiekunów do bezwarunkowego przestrzegania tego zapisu. Dzieci z najmniejszymi objawami chorobowymi, min. kaszel, katar, złe samopoczucie lub mające inne nietypowe objawy, muszą zostać w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Bądźmy odpowiedzialni za zdrowie nas wszystkich oraz za to, by nauka szkolna dla naszych dzieci odbywała się w szkole. Tylko wspólne i odpowiedzialne przestrzeganie wszelkich procedur i zasad mających na celu skuteczną walkę z epidemią przynieść mogą pożądany skutek – zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa i stacjonarną naukę w naszej szkole.

Dziękuję Państwu za zrozumienie i liczę na dalszą współpracę dla dobra naszych uczniów i nas wszystkich.

Z poważaniem Agata Knap – wicedyrektor szkoły.


PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA i ZASAD FUNKCJONOWANIA
SZKOŁY NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19
w roku szk. 2021/2022 – kliknij TUTAJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19
W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH – kliknij TUTAJ

WYTYCZNE MEiN i GIS – kliknij TUTAJ


Z dniem 31 maja 2021r. szkoła wraca do nauczania stacjonarnego. W związku z tym wszystkie zajęcia dydaktyczne w klasach I – VIII odbywać się będą na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami  w przydzielonych salach lekcyjnych. Zajęcia trwają 45 minut.

Przypomina się, iż w szkole obowiązuje PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OPOLU LUBELSKIM NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 – KLIKNIJ TUTAJ


Harmonogram dowozów od 17 maja 2021 – KLIKNIJ TUTAJ

NAUCZANIE HYBRYDOWE od 17 maja

Z dniem 17 maja 2021r. szkoła  wznawia zajęcia dydaktyczne klas I – VIII w trybie hybrydowym według następującego planu: KLIKNIJ TUTAJ

– Praca będzie się odbywać zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

– Nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami  w przydzielonych salach lekcyjnych. Zajęcia trwają 40 minut.

– Nauka w oddziałach pracujących zdalnie odbywa się zgodnie z procedurą nauczania zdalnego.

Klasy I-III

– od dnia 17 maja 2021r. pozostają w nauce stacjonarnej – nauczanie wg obowiązującego planu.

Dalsza część komunikatu: KLIKNIJ TUTAJ


Aktualne procedury związane z funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii COVID-19 – KLIKNIJ TUTAJ


Informuję, że od 4 maja 2021 wracają do szkoły – czyli do nauki stacjonarnej – uczniowie klas I, II i III.

Uczniowie klas IV-VIII nadal uczą się w systemie zdalnym.

Szczegółowe informacje:

Informuję, że od dnia 26 kwietnia 2021 r.  w związku z powrotem do szkoły uczniów klas I,II, III realizowane będzie nauczanie hybrydowe. Nauka w/w klas przedstawia się następująco:

nauczanie

Jednocześnie informuję, że zgodnie z wcześniejszymi regulacjami pracuje świetlica szkolna oraz realizowane są zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 22 kwietnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.-kliknij TUTAJ


Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają Oddziały Przedszkolne. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia – klasy I-VIII pracują zdalnie.

Więcej informacji na stronie :

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia


Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. W związku z tym szkoła i oddziały przedszkolne nadal pracują zdalnie.

Więcej informacji na stronie :

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia


Nowe zasady bezpieczeństwa, zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli

(Na podstawie komunikatu Kuratorium Oświaty w Lublinie z dn.26 marca 2021)

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców od 29 marca 2021 roku zostaną zamknięte przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb zaangażowanych w zwalczanie COVID-19. W trakcie procesu legislacyjnego (skierowane do publikacji) jest rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki regulujące zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w tym okresie – z jego treścią można zapoznać się pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345102/katalog/12775344#12775344

Więcej informacji na temat wprowadzonych od 27 marca br. ograniczeń można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa


Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie WSZYSTKICH klas naszej szkoły, również klas I, II, III.

Oddziały przedszkolne pracować będą bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Świetlica przedszkolna pracować będzie bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Kliknij TUTAJ, aby przeczytać PEŁNĄ wersję komunikatu


INFORMACJE, DOKUMENTY i PROCEDURY
obowiązujące po 18 stycznia 2021 – kliknij TUTAJ

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.